Právne oznámenie

Kontaktné informácie
Orrlabda.hu Kft

Sídlo: 2500 Esztergom Czuczor Gergely utca 3. 
Identifikační číslo: 11 09 021802

Služby zákazníkov:
+36304179020 (Pondělí-Pátek Mezi 11:00-15:00)
E-mail: info@waterrower.sk

PRÁVNÍ SDĚLENÍ

1. Zákazník bere na vedomie, že zadaním objednávky online, vrátane navazujúceho uzatvorenia Kupní zmluvy, tj. nákupom v E-shope prijíma záväzok k príslušným platobným povinnostiam, tj. k úhrade kúpnej ceny produktu.
2. Predávajúci je oprávnený využívať k plneniu svojich povinností podľa Kupní smlouvy zprostředkovatele (napr. kurýrní služba).
3. V prípade, že sa jedna časť týchto VSP stane neplatnou, neúčinnou alebo nevymahatelnou, táto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vymahateľnosť ostatných častí.
4. Ak Predávajúci neuplatní svá práva plynoucí z VSP, tento jeho postup neznamená, že by sa svojich práv zrodil. Vzdanie sa týka všetkých práv je platné výlučne v podobe výslovného písomného vyhlásenia.
5. Zákazník je povinný uchovať v tajnosti ID Online objednávky (čísla objednávky), ktoré dostal od Predávajúciho, ako aj všetky ďalšie informácie získané v súvislosti s uzavretím Kupnej zmluvy, a bez plnej zodpovednosti za prípadné poskytnutie informácií tretím osobám i za škodu z toho plynoucí.

POSTUP PŘI ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ SPOTŘEBITELE A SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ (ADR)

Cieľom Predávajúci je, aby mohol prostredníctvom svojho E-shopu splniť všetky online objednávky, resp. Kupní smlouvy uzavřené svými Zákazníky v kvalite k ich úplnej spokojnosti.

Ak má Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom stále výhrady voči Kupnej zmluve alebo jej splnenie, môže si predložiť písomné oznámenie zaslaným Predávajúcim prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: sales@nohrd-waterrower.cz

Predávajúci odpoví vecne na písomnú sťažnosť najneskôr do 30 dní od prijatia sťažnosti Zákazníka. E-mail zaslané na vyššie uvedenú kontaktnú adresu, či písomné výhrady predávajúceho iným spôsobom považujem tiež za písomnú sťažnosť. Predávajúci rieši ústnu sťažnosť v rámci možností okamžite a na mieste, pokiaľ to nie je možné, ale o ústnej sťažnosti sa Spotrebiteľom protokolu. Písemný zápis opatří v rámci možností podpisu Spotrebiteľa a predám mu jednu jej kópiu v papierovej alebo elektronickej podobe (e-mail). Nie je to možné, poslať zápis – najneskôr do 30 dní po obdržaní sťažnosti – spolu s odpoveďou na ústnu sťažnosť.