Pravidlá poskytovania refundácií

Vrátenie peňazí

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY SPOTREBITEĽEMIA

1. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, teda fyzická osoba vstupujúca do právnych vzťahov s Predávajúcimi mimo rámca svojej podnikateľskej aktivity alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania má právo najneskôr do štrnástich (14) dní od

  • prevzatia
  • produktu,
  • posledne dodaného produktu pri kúpe niekoľkých produktov,

posledne dodanej položky alebo kusu, v prípade produktu pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo kusov,
od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplatniť aj v období medzi dátumom uzavretia Kúpnej zmluvy a dňom prevzatia produktu.

2. Spotrebiteľ môže – v súlade s tu uvedenými pravidlami – od Kúpnej zmluvy odstúpiť písomným listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Pre účely zachovania lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je rozhodný okamih odovzdania listu podľa predchádzajúcej vety príslušnému prevádzkovateľovi poštových služieb.
3. V prípade odstúpenia je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od zaslania písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu vrátiť produkt tvoriaci predmet Kúpnej zmluvy. Ak sa nedohodne Predávajúci a Spotrebiteľ v individuálnych prípadoch odlišne, vrátením sa rozumie príprava produktu na vyzdvihnutie a na prepravu Predávajúcim, resp. ním určenou osobou, vrátane zabalenia produktu vhodným spôsobom a podľa prípadných ďalších pokynov Predávajúceho, v mieste pôvodného dodania a súčasné informovanie Predávajúceho o tejto skutočnosti v lehote podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s vrátením produktu (preprava) znáša Spotrebiteľ.
4. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ taktiež použiť vzorový formulár Predávajúceho, ktorý je dostupný na Webových stránkach Predávajúceho, na nasledujúcej adrese: www.nohrd-waterrower.cz.
5. Predávajúci bude v súvislosti s ďalším postupom nadväzujúcim na odstúpenie od Kúpnej zmluvy priebežne informovať Spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu.
6. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na pôvodné dodanie produktu. Za predpokladu, že Spotrebiteľ pri pôvodnom dodaní produktu zvolil iný, než najlacnejší spôsob prepravy ponúkaný Predávajúcim, má Spotrebiteľ nárok na náhradu nákladov súvisiacich s dodaním produktu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania. Predávajúci však nie je povinný Spotrebiteľovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu tento produkt odovzdá alebo preukáže, že toto Predávajúcemu odoslal.
7. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty produktu (amortizácie), ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže byť miera amortizácie produktu až 100 %. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na prípadnú náhradu škody.

POSTUP PRI RIEŠENÍ SŤAŽNOSTÍ SPOTREBITEĽA A SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV (ADR)

1. Cieľom Predávajúceho je, aby mohol prostredníctvom svojho E-shopu splniť všetky online objednávky, resp. Kúpne zmluvy uzatvorené svojimi Zákazníkmi v zodpovedajúcej kvalite k ich úplnej spokojnosti.

Pokiaľ má Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom napriek tomu výhrady voči Kúpnej zmluve alebo jej plneniu, svoju sťažnosť môže predložiť písomným oznámením zaslaným Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: sales@nohrd-waterrower.cz

Predávajúci odpovie vecne na písomné sťažnosti najneskôr do 30 dní od obdržania sťažnosti Zákazníka. E-maily zaslané na vyššie uvedenú kontaktnú adresu, či písomné výhrady odovzdané Predávajúcemu iným spôsobom sa považujú taktiež za písomnú sťažnosť. Predávajúci rieši ústne sťažnosti v rámci možností okamžite a na mieste, pokiaľ toto nie je možné, spíše o ústnej sťažnosti so Spotrebiteľom protokol. Písomný zápis opatrí v rámci možností podpisom Spotrebiteľa a odovzdá mu jednu jej kópiu v papierovej alebo elektronickej podobe (e-mail). Ak to nie je možné, zašle zápis - najneskôr do 30 dní po obdržaní sťažnosti - spolu s odpoveďou na ústnu sťažnosť.

2. V prípade, že by došlo medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z Kúpnej zmluvy, resp. v súvislosti s ňou, ktorý sa nepodarí vyriešiť zmierom vzájomnou dohodou, Spotrebiteľ môže podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu u určeného subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov.

3. Spotrebiteľ je tiež oprávnený využiť platformu na riešenie sporov on-line zriadenú Európskou komisiou, ktorá je dostupná na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show