Podmienky poskytovania služby

Všeobecné zmluvné podmienky

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VSP“) sa použijú pre online nákupy uskutočnené Zákazníkom v internetovom obchode dostupnom na webových stránkach http://www.nohrd-waterrower.cz (ďalej ako „E-shop“) prevádzkovaným spoločnosťou Wooden Fitness Sollution s.r.o., IČO: 108 14 680, so sídlom Brno, Lidická 700/19, PSČ: 602 00, Česká republika (ďalej ako „Predávajúci“) ako predávajúcim príslušných produktov a poskytovateľom ďalších služieb dostupných na uvedených webových stránkach.

Tieto VZP upravujú právne vzťahy vzniknuté používaním E-shopu medzi Predávajúcim a zákazníkom, ktorým je fyzická alebo právnická osoba spôsobilá na právne konania vstupujúce do E-shopu, a ktorá sa tam zaregistruje (ďalej ako „Zákazník“). Zákazník, ktorý je fyzickou osobou vstupujúcou do právnych vzťahov s Predávajúcimi mimo rámca svojej podnikateľskej aktivity alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania, je spotrebiteľom (ďalej ako „Spotrebiteľ“).

Používaním E-shopu prevádzkovaných Predávajúcim alebo zakúpením produktu od Predávajúceho (tj uzatvorením kúpnej zmluvy) Zákazník potvrdzuje, že ustanovenia týchto VZP sú pre neho záväzné a berie ich na vedomie, resp. je plne oboznámený s ich obsahom. Kúpna zmluva na dodanie produktu v súlade s týmito VZP sa uzatvára v slovenskom jazyku a výhradne v elektronickej podobe (ďalej ako „Kúpna zmluva“).

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa zadávania objednávok, Kúpnej zmluvy alebo procesu dodania produktov je Predávajúci k dispozícii svojim Zákazníkom na kontaktných adresách uvedených v týchto VZP.

Pri registrácii Zákazníka právnickej osoby, je nutné uviesť jej zástupcu, resp. kontaktnú osobu, ktorou môže byť iba fyzická osoba spôsobilá na právne konania staršie ako 18 rokov.

Tieto VSP sú k dispozícii na nahliadnutie a na stiahnutie na nasledujúcich webových stránkach: https://www.nohrd-waterrower.cz/policies/terms-of-service

Predávajúci týmto s odkazom na ust. § 1820 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, plní voči Spotrebiteľom svoju predzmluvnú informačnú povinnosť, kedy týmto oznamuje nasledujúce skutočnosti:

náklady na prostriedky komunikácie na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby (v príp. internetového aj telefonického pripojenia podľa podmienok operátora Spotrebiteľa, pričom Predávajúci neúčtuje žiadne ďalšie poplatky v danej súvislosti;
kúpna cena produktu zakúpeného v E-shope musí byť uhradená pred dodaním Spotrebiteľovi;
predávajúci neuzatvára prostredníctvom E-shopu zmluvy na dobu neurčitú, či zmluvy, ktorých predmetom by bolo opakované plnenie;
ceny produktov ponúkaných v E-shope Predávajúceho sú uvádzané vrátane aj bez DPH, vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, nezahŕňajú však náklady na dodanie na miesto určenia ani montáž, okrem prípadov, keď je to zvlášť uvedené, resp. dohodnuté;
Spotrebiteľ môže od uzatvorenej Kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienok a spôsobom uvedených na adrese: https://www.nohrd-waterrower.cz/policies/refund-policy , pričom na tieto účely môže tiež použiť vzorový formulár Predávajúceho pre odstúpenie, ktorý sa nachádza tamtiež ;
I. ÚDAJE O PREDÁVAJÚCOM
Názov Predávajúceho: Orrlabda.hu Kft
Adresa Predávajúceho: 2500 Esztergom Czuzor Gergely u. 3. 
El. kont. adresa Predávajúceho: info@waterrower.sk
ASZ: HU24372316
Zastupuje: Gergely József Orbán, konateľ
Telefónny kontakt: +36304179020
Jazyk Kúpne zmluvy: madarska

II. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE ONLINE OBJEDNÁVKY PRODUKTOV – UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
1. Otázky neupravené týmito VZP a výklad VZP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to predovšetkým občianskym zákonníkom, zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení, zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Ustanovenia príslušných právnych predpisov, od ktorých sa nemožno odchýliť, sa na Predávajúceho a Zákazníka vzťahujú bez ďalšieho.
2 Predávajúci si vyhradzuje všetky práva týkajúce sa E-shopu, všetkých súvisiacich detailov umiestnených na príslušných webových stránkach, tam uverejňovaného obsahu, ako aj propagácie E-shopu. Bez písomného súhlasu Predávajúceho je zakázané sťahovať, elektronicky ukladať, spracovávať, rozširovať a predávať obsah alebo akúkoľvek časť obsahu umiestneného na webových stránkach. Výnimku z vyššie popísaných zákazov tvorí VSP a informácie o správe dát, ďalej stiahnutie všetkého takého obsahu z webových stránok, ktorého stiahnutie tieto výslovne umožňujú.
3. Ďalší predaj produktov zakúpených od Predávajúceho mimo územia Európskej únie je bez j jeho písomného súhlasu zakázaný.
a) OKRUH DOSTUPNÝCH PRODUKTOV A SLUŽIEB
1. V prípade nakupovania v E-shope je možné produkty označené tlačidlom „pridať do košíka“ objednať online. Ceny produktov sú v E-shope uvedené v slovenských korunách vrátane DPH v zákonom stanovenej výške, nezahŕňajú však náklady na dodanie na miesto určenia ani montáž, okrem prípadov, kedy je to zvlášť uvedené, resp. dohodnuté. Žiadny samostatný poplatok za balenie produktov nie je účtovaný. V E-shope je uvedený názov a podrobný popis ponúkaných produktov, vr. ich fotografie. Obrázky zobrazené v produktovom liste sa môžu líšiť od skutočnosti a sú uvedené iba pre ilustráciu. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek nesúlad medzi obrázkom zobrazeným v E-shope a skutočným vzhľadom produktu.
2. V prípade uvedenia zvýhodnenej ceny produktu, Predávajúci podrobne informuje Zákazníka o akcii a jej presnom trvaní. Predávajúci si vyhradzuje právo na rozdiel medzi cenami produktov predávaných v E-shope a produktmi dostupnými v jeho kamennej predajni.
b) POSTUP PRI ZADÁVANÍ OBJEDNÁVOK ONLINE
1. Predpokladom učinenia online objednávky je registrácia Zákazníka na E-shope. Po registrácii sa Zákazník prihlási do E-shopu.
Zákazník umiestni vybrané produkty do košíka. Zákazník si môže obsah košíka kedykoľvek prezrieť kliknutím na ikonu „môj košík“.

2. Pokiaľ chce Zákazník pridať do košíka ďalší produkt, klikne na tlačidlo „Pokračovať v nákupe“. Pokiaľ si Zákazník nechce kupovať ďalšie produkty, skontroluje počet produktov, ktoré chce kúpiť. Obsah košíka môže byť zmazaný kliknutím na ikonu „zmazať“. Po finalizácii množstva sa obsah košíka automaticky aktualizuje.
E-shop Predávajúceho nepovažuje zámer kúpiť produkty vložené do košíka za konečný, preto ešte pred dokončením online objednávky Zákazníkom môže byť daný produkt/dané produkty medzitým zakúpený(y) iným zákazníkom, a nemusí už byť dostupný na sklade, za čo Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť .

3. Zákazník v rámci online objednávky vyberie niektorý z nasledujúcich spôsobov pre doručenie produktu:
Dodanie až domov (do miesta určenia): O dodanie objednaného produktu (produktov) domov môže Zákazník požiadať pri zadaní online objednávky. Na to je nutné uviesť adresu bydliska, resp. miesta pobytu, či sídla právnickej osoby. Jedná sa o dobrovoľne poskytnuté informácie, avšak dodanie produktu bez ich uvedenia nie je možné.
Predávajúci využíva na dodanie produktov prepravnej služby nasledujúcich partnerov: UPS; GLS

Pokiaľ je produkt dodaný prostredníctvom partnera prevádzkujúceho prepravné služby, Predávajúci na základe veľkosti a hmotnosti objednaného produktu určí, ktorý z vyššie uvedených partnerov tento doručí.

V prípade dodania do miesta určenia musí Zákazník počítať s tým, že pre manipuláciu s produktom, ktoré jedna osoba nedokáže bezpečne premiestniť, najmä v prípade produktu nadmernej veľkosti a produktu vyžadujúceho individuálnu alebo zvláštnu manipuláciu, musí vybavenie na manipuláciu s ním, ako aj pracovné silu na to potrebnú, zaistiť sám Zákazník (adresát).

Zákazník zodpovedá za správnosť dodacej a fakturačnej adresy pridanej k jeho profilu v rámci registrácie na E-shope. Prijatím týchto VZP Zákazník berie na vedomie as odkazom na ust. § 26 ods. 3 zákona č. 235/2004 Zb., o dani z pridanej hodnoty, v platnom znení, súhlasí s tým, že Predávajúci vystavuje iba elektronickú faktúru, ktorú Zákazník dostane na svoju e-mailovú adresu uvedenú v rámci registrácie do E-shopu alebo pri zadaní online objednávky.

Po dokončení online objednávky nie je možné už vo fakturačných a doručovacích údajoch predmetnej online objednávky vykonávať už žiadne zmeny.

4. Nakoniec Zákazník vyberie jednu z nasledujúcich spôsobov platby:
Online platba kartou: Pokiaľ chce Zákazník cenu produktu zaplatiť platobnou kartou, vyberie platobnú metódu „Platobná karta“.
Predávajúci upozorňuje Zákazníka na skutočnosť, že pokiaľ existuje podozrenie na zneužitie platobnej karty, je oprávnený požiadať Zákazníka, aby objasnil dôvody zistených nezrovnalostí, ďalej, pokiaľ to bude Predávajúci považovať za nutné, môže o svojom podozrení na zneužitie informovať najmä príslušné orgány verejnej moci, najmä orgány policajné.

Platba vopred: V prípade výberu platby vopred, Predávajúci po zadaní online objednávky kontaktuje Zákazníka a zašle proforma faktúru na úhradu ceny produktu. Záväzok Predávajúceho k dodaniu produktu, resp. organizovanie dodávky začne až po úplnej úhrade proforma faktúry.
5. Opravy chýb pri zadávaní dát: Pred dokončením online objednávky sa Zákazník môže vždy vrátiť do predchádzajúcej fázy, v ktorej je možné zadané údaje opraviť. Po odoslaní online objednávky nemôže Predávajúci zaručiť opravu údajov na základe žiadosti Zákazníka a nie je možné upraviť/meniť ani objednané položky (produkty).
6. Po odoslaní online objednávky obdrží Zákazník informačný e-mail, ktorým Predávajúci potvrdí, že spracovanie online objednávky začalo. Túto správu nemožno považovať za potvrdenie objednávky zo strany Predávajúceho. Online objednávka a jej potvrdenie sa považujú za doručené Predávajúcemu alebo Zákazníkovi okamihom, keď k nim získajú prístup. Predávajúci nezodpovedá za to, že potvrdenie online objednávky podľa tohto bodu VZP nedorazí včas z dôvodu, že Zákazník počas registrácie uviedol nesprávnu e-mailovú adresu alebo nie je schopný prijať správu kvôli preplnenosti úložného priestoru patriaceho k jeho účtu, prípadne z iných dôvodov na strane Zákazníka. Odoslaná online objednávka je pre Zákazníka záväzná.
7. Pre prípady chýb alebo závad u produktov alebo cien v E-shope si Predávajúci vyhradzuje právo na zjednanie nápravy. V takom prípade Predávajúci po zistení alebo úprave chyby informuje Zákazníka o nových údajoch prostredníctvom e-mailu. Po obdržaní správy podľa predchádzajúcej vety je Zákazník povinný online objednávku opätovne potvrdiť do 5 dní, inak sa na ňu neprihliada.
8. Celková čiastka na úhradu uvedená v súhrne online objednávky av potvrdzovacom e-maile zahŕňa všetky náklady na dodanie produktu.
c) SPRACOVANIE A PLNENIE ONLINE OBJEDNÁVOK
1. Predávajúci zašle po spracovaní online objednávky jej ďalšie potvrdenie, pričom tento okamih sa považuje za uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci ďalej priebežne informuje Zákazníka o stave online objednávky prostredníctvom e-mailov.
2. Predávajúci uvádza na E-shope predpokladaný čas dodania produktu. Dodanie trvá obvykle 7 pracovných dní v prípade bežného dodania, pokiaľ je však objednaný produkt expedovaný z európskeho skladu Predávajúceho (tj. mimo územia Slovenskej republiky), táto doba sa môže predĺžiť. Zákazníkom sa odporúča, aby sa o dostupnosti produktu informovali vo všetkých prípadoch prostredníctvom e-mailu vopred. Predávajúci produkty dodáva iba na adresy v Maďarsku, na Slovensku av Českej republike.
3. Pred odovzdaním zásielky (produktu) na doručenie zašle prepravná spoločnosť (partner)/Predávajúci na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v rámci registrácie do E-shopu alebo v online objednávke údaj o presnom dátume doručenia.
4. Dodacie lehoty produktov sú podrobne popísané v nasledujúcich bodoch týchto VZP: postup pri zadávaní online objednávky, dodanie až domov (do miesta určenia). V prípade tradičných a rozmerných zásielok prebieha doručenie v pracovných dňoch medzi 8:00 a 17:00 hodinou.
5. Pokiaľ Predávajúci nie je schopný splniť svoje zmluvné záväzky z toho dôvodu, že produkt tvoriaci predmet Kúpnej zmluvy nie je k dispozícii, o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Zákazníka.
6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek zmeny technických návodov, popisov zo strany dovozcu, prepravnej spoločnosti a ďalších okolností spadajúcich mimo jeho pôsobnosti, vykonané bez predchádzajúceho upozornenia. V takom prípade je Predávajúci oprávnený od online objednávok, ktoré už boli čiastočne alebo úplne potvrdené, teda od Kúpnych zmlúv odstúpiť. K čiastočnému plneniu Kúpnej zmluvy môže dôjsť výhradne po predchádzajúcej dohode so Zákazníkom.
7. Predávajúci ďalej nenesie zodpovednosť za prípadné omeškanie, či nesplnenie Kúpnej zmluvy z dôvodu preťaženia systému, prerušenia internetového pripojenia alebo akejkoľvek inej technickej závady či prekážky, ktorú nemožno pripísať Predávajúcemu.
8. Zákazník je povinný pri dodaní produkt riadne skontrolovať, a pokiaľ obal/produkt obsahuje viditeľnú vadu, resp. poškodenie, je povinný toto oznámiť prepravnej spoločnosti (kuriérovi) a požiadať o zaznamenanie tejto vady písomne ​​v podobe spísania protokolu. V takom prípade Zákazník nie je povinný zásielku (produkt) prevziať. Predávajúci nezodpovedá za dodatočnú reklamáciu viditeľných vád, teda za vady ktoré neboli zaznamenané spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
d) PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY SPOTREBITEĽEMIA

1. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom má právo najneskôr do štrnástich (14) dní od prevzatia
produktu,
posledne dodaného produktu pri kúpe niekoľkých produktov,
posledne dodanej položky alebo kusu, v prípade produktu pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo kusov,
od Kúpnej zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy uplatniť aj v období medzi dátumom uzavretia Kúpnej zmluvy a dňom prevzatia produktu.

2. Spotrebiteľ môže – v súlade s tu uvedenými pravidlami – od Kúpnej zmluvy odstúpiť písomným listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Pre účely zachovania lehoty na uplatnenie práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je rozhodný okamih odovzdania listu podľa predchádzajúcej vety príslušnému prevádzkovateľovi poštových služieb.
3. V prípade odstúpenia je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od zaslania písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu, vrátiť produkt tvoriaci predmet Kúpnej zmluvy. Ak sa nedohodne Predávajúci a Spotrebiteľ v individuálnych prípadoch odlišne, vrátením sa rozumie príprava produktu na vyzdvihnutie a na prepravu Predávajúcim, resp. ním určenou osobou, vrátane zabalenia produktu vhodným spôsobom a podľa prípadných ďalších pokynov Predávajúceho, v mieste pôvodného dodania a súčasné informovanie Predávajúceho o tejto skutočnosti v lehote podľa predchádzajúcej vety. Náklady spojené s vrátením produktu (preprava) znáša Spotrebiteľ.
4. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ taktiež použiť vzorový formulár Predávajúceho, ktorý je dostupný na webových stránkach Predávajúceho, na nasledujúcej adrese: XXX.CZ.
5. Predávajúci bude v súvislosti s ďalším postupom nadväzujúcim na odstúpenie od Kúpnej zmluvy priebežne informovať Spotrebiteľa prostredníctvom e-mailu.
6. Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na pôvodné dodanie produktu. Za predpokladu, že Spotrebiteľ pri pôvodnom dodaní produktu zvolil iný, než najlacnejší spôsob prepravy ponúkaný Predávajúcim, má Spotrebiteľ nárok na náhradu nákladov súvisiacich s dodaním produktu vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania. Predávajúci však nie je povinný Spotrebiteľovi vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu tento produkt odovzdá alebo preukáže, že toto Predávajúcemu odoslal.
7. Spotrebiteľ zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty produktu (amortizácie), ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s ním inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže byť miera amortizácie produktu až 100 %. Tým nie je dotknuté právo Predávajúceho na prípadnú náhradu škody.
e) ZÁKONNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA
1. Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi za bezchybný stav produktu pri jeho dodaní, teda najmä, že produkt
a) má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Zákazník očakával s ohľadom na povahu produktu a na základe reklamy nimi vykonávanej;
b) sa hodí na účel, ktorý na jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa produkt tohto druhu obvykle používa;
c) je v zodpovedajúcom množstve; a
d) vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Predávajúci zodpovedá za vadu produktu, ktorou je tento postihnutý v okamihu jeho prevzatia, pričom ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že produkt bol chybný už pri prevzatí. Nad rámec ustanovenia podľa predchádzajúcej vety je Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vadu, ktorá sa vyskytne pri produkte v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. To sa však neuplatní:
a) pri Produkte predávanom za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;
b) na opotrebenie produktu spôsobené jej obvyklým užívaním;
c) pri použitom produkte na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú produkt mal pri prevzatí Spotrebiteľom; alebo
d) ak to vyplýva z povahy výrobku.

3. Právo z vadného plnenia Zákazníkovi nepatrí, pokiaľ tento pred prevzatím vedel, že produkt má vadu, alebo pokiaľ Zákazník vadu sám spôsobil.

4. Pokiaľ vada produktu predstavuje podstatné porušenie Kúpnej zmluvy (najmä neodstrániteľná vada), Zákazník má právo požadovať:
a) dodanie nového produktu bez vady alebo dodanie chýbajúcej časti produktu, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti produktu, môže Zákazník požadovať len výmenu tejto súčasti;
b) na odstránenie vady opravou produktu;
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
d) odstúpiť od Kúpnej zmluvy.


5. Ak predstavuje chyba produktu nepodstatné porušenie Kúpnej zmluvy, Zákazník môže požadovať:

a) odstránenie vady (opravou alebo výmenou časti); alebo
b) primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6. Zákazník je povinný vadu produktu Predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu po jej zistení (reklamácia). V oznámení Zákazník identifikuje produkt (označenie, sériové číslo) a súčasné popíše v čom vada spočíva a ako sa prejavuje. Ďalej je Zákazník povinný oznámiť, aké právo – vyplývajúce zo zodpovednosti za vady produktu – si zvolil. Vykonanú voľbu práva nemôže Zákazník meniť bez súhlasu Predávajúceho; to neplatí, ak žiadal Zákazník opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná.

Ak neodstráni Predávajúci vadu v primeranej lehote alebo ak oznámi Zákazníkovi, že vadu neodstráni, môže Zákazník požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak si Zákazník nezvolí svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia Kúpnej zmluvy – viď vyššie.

7. Dokiaľ Zákazník neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady produktu môže Predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou alebo dodaním nového produktu.
8. Pri dodaní nového produktu vráti Zákazník Predávajúcemu na jeho náklady produkt pôvodne dodaný (vrátane všetkého dodaného príslušenstva).
9. Spotrebiteľ uplatňujúci práva zo zodpovednosti za vadu produktu má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový produkt bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo ho opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
10. Ak nerozhodne Predávajúci o reklamácii Spotrebiteľa, resp. ak neodstráni vadu produktu bez zbytočného odkladu, najneskôr všakdo 30 dní od jej oznámenia, či vadu Predávajúci odmietne odstrániť, Spotrebiteľovi patria práva zo zodpovednosti za vady produktu, ktoré vyplývajú z podstatného porušenia Kúpnej zmluvy-viď vyššie. Lehota podľa predchádzajúcej vety môže byť so súhlasom Spotrebiteľa predĺžená, a to za predpokladu a na základe včasného oznámenia Predávajúcim, obsahujúcim predpokladané predĺženie tejto doby, ktoré musí byť s ohľadom na vlastnosti a zamýšľané použitie produktu primerané.
11. Právo na dodanie nového produktu, alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže produkt riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ ďalej právo od zmluvy odstúpiť.
12. Ak Zákazník neoznámil vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť, súd mu právo z vadného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu potom, čo ju Zákazník mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po dodaní produktu.
13. Predávajúci môže poskytnúť na produkt záruku za akosť, ktorú zodpovedá za to, že produkt bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. O poskytnutí záruky Predávajúci vystaví a odovzdá Zákazníkovi záručné listy. Tieto účinky má aj prípadné uvedenie záručnej doby na obale produktu. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť produktu.
14. Ak nestanovia individuálne záručné podmienky, resp. záručný list odlišne, Zákazník môže v rámci poskytnutej záruky podľa vlastnej voľby:
a) požadovať opravu alebo výmenu produktu, pričom Predávajúci môže toto zabezpečiť v rámci záruky poskytnutej výrobcom produktu;
b) požadovať primerané zníženie ceny, pokiaľ môže vadu opraviť sám alebo nechať opraviť iným subjektom na náklady Predávajúceho, alebo môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ sa Predávajúci k oprave alebo výmene sám nezaviazal, či nie je schopný túto svoju povinnosť riadne a včas splniť.
15. Záručná doba začína plynúť od doručenia produktu Zákazníkovi. Ak má byť produkt podľa Kúpnej zmluvy uvedený do prevádzky Predávajúcim, beží záručná doba až odo dňa uvedenia produktu do prevádzky, to ale iba za predpokladu, že Zákazník riadne a včas poskytol na vykonanie tejto služby potrebnú súčinnosť.
16. Zákazník nemá práva zo zodpovednosti za vady ani zo záruky:
a) ak spôsobila vadu produktu po prechode nebezpečenstva škody na produkte vonkajšiu udalosť (okolnosť);
b) chyba produktu je spôsobená jeho nesprávnym použitím;
c) produkt bol nesprávne uvedený do prevádzky/zmontovaný (pokiaľ montáž nevykonal Predávajúci);
d) porucha produktu bola spôsobená prepätím, výpadkom siete, živelnou katastrofou, či inou vonkajšou udalosťou;
e) vada produktu bola známa už v čase uzavretia Kúpnej zmluvy.
f) Vadu označená Zákazníkom sa neprejavuje.
17. Záručný list sa v prípade produktov WaterRower nachádza v samotnej zásielke, v ostatných prípadoch poskytnutie záruky je zasielaný spoločne s elektronickou faktúrou na kúpnu cenu produktu, a to na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v rámci registrácie do E-shopu či v online objednávke .
18. Ustanovenia týchto VZP upravujúce zodpovednosť za vady produktu sa použijú primerane na záručnú zodpovednosť Predávajúceho.
19. Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady produktu, vrátane prípadnej záručnej zodpovednosti, sa uplatňujú písomne ​​listom adresovaným na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: sales@nohrd-waterrower.cz
III. OSTATNÉ USTANOVENIA
1. Zákazník berie výslovne na vedomie, že zadaním online objednávky, vrátane nadväzujúceho uzavretia Kúpnej zmluvy, tj nákupom v E-shope prijíma záväzok k príslušnej platobnej povinnosti, tj k úhrade kúpnej ceny produktu.
2. Predávajúci je oprávnený využívať na plnenie svojich povinností podľa Kúpnej zmluvy sprostredkovateľa (napr. kuriérnu službu).
3. V prípade, že sa niektorá časť týchto VSP stane neplatnou, neúčinnou alebo nevymáhateľnou, táto skutočnosť nebude mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vymáhateľnosť zvyšných častí.
4. Pokiaľ Predávajúci neuplatní svoje práva plynúce z VSP, tento jeho postup neznamená, že by sa svojich práv zriekal. Vzdanie sa akéhokoľvek práva je platné výhradne v podobe výslovného písomného vyhlásenia.
5. Zákazník je povinný uchovať v tajnosti ID Online objednávky (číslo objednávky), ktoré obdržal od Predávajúceho, ako aj všetky ďalšie informácie obdržané v súvislosti s uzavretím Kúpnej zmluvy, a nesie plnú zodpovednosť za prípadné odovzdanie týchto informácií tretím osobám aj za škody z toho plynúce.
6. Súčasné VSP vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 01.09.2021 a zostávajú v platnosti do ich odvolania Predávajúcim. Predávajúci je oprávnený tieto VZP kedykoľvek jednostranne, upravovať, dopĺňať, či meniť.
IV. POSTUP PRI RIEŠENÍ SŤAŽNOSTÍ SPOTREBITEĽA A SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV (ADR)
1. Cieľom Predávajúceho je, aby mohol prostredníctvom svojho E-shopu splniť všetky online objednávky, resp. Kúpne zmluvy uzavreté svojimi Zákazníkmi v zodpovedajúcej kvalite k ich úplnej spokojenosti.

Pokiaľ má Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom napriek tomu výhrady voči Kúpnej zmluve alebo jej plneniu, svoju sťažnosť môže predložiť písomným oznámením zaslaným Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: sales@nohrd-waterrower.cz

Predávajúci odpovie vecne na písomné sťažnosti najneskôr do 30 dní od obdržania sťažnosti Zákazníka. E-maily zaslané na vyššie uvedenú kontaktnú adresu, či písomné výhrady odovzdané Predávajúcemu iným spôsobom sa považujú taktiež za písomnú sťažnosť. Predávajúci rieši ústne sťažnosti v rámci možností okamžite a na mieste, pokiaľ toto nie je možné, spíše o ústnej sťažnosti so Spotrebiteľom protokol. Písomný zápis opatrí v rámci možností podpisom Spotrebiteľa a odovzdá mu jednu jej kópiu v papierovej alebo elektronickej podobe (e-mail). Ak to nie je možné, zašle zápis - najneskôr do 30 dní po obdržaní sťažnosti - spolu s odpoveďou na ústnu sťažnosť.

2. V prípade, že by došlo medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z Kúpnej zmluvy, resp. v súvislosti s ňou, ktorý sa nepodarí vyriešiť zmierom vzájomnou dohodou, Spotrebiteľ môže podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu u určeného subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia
so sídlom Praha, Štěpánská 567/15, PSČ: 120 00,
Tel.:+420 296 366 360,
e-mail: podatelna@coi.cz
web: www.coi.cz
Odkaz na webové stránky (ADR): https://www.coi.cz/informace-o-adr/
Odkaz na formulár na podanie návrhu na riešenie sporu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelských-sporu-adr/

3. Spotrebiteľ je tiež oprávnený využiť platformu na riešenie sporov on-line zriadenú Európskou komisiou, ktorá je dostupná na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Podrobné informácie ohľadom rozsahu a spôsobu spracovania, ako aj nakladania s osobnými údajmi Zákazníkov sú k dispozícii na adrese: https://www.nohrd-waterrower.cz/policies/privacy-policy

VI. OBSAH WEBOVÝCH STRÁNOK (E-SHOPU)
1. Autorské práva
Webové stránky, na ktorých je E-shop umiestnený, sú jedinečným dielom vlastného vývoja Predávajúceho. webové stránky a všetky aplikácie, obrázky, zvukový a textový obsah, dizajn aj ich rozvrhnutie, ako aj všetky diela podliehajúce autorským právam sú chránené autorskými právami alebo ochrannou známkou.

Predávajúci je vlastníkom, prípadne oprávneným užívateľom autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva súvisiacich s akýmkoľvek textom, obrazom, zvukom a inými materiálmi a dielmi uvedenými na webových stránkach Predávajúceho.

Návštevník príslušných webových stránok, resp. E-shopu je oprávnený používať webové stránky na účely zakúpenia produktov, pričom na využitie predmetných webových stránok akýmkoľvek iným spôsobom je nutný predchádzajúci písomný súhlas Predávajúceho.

2. Obsah webových stránok
Informácie alebo akékoľvek údaje či materiály nachádzajúce sa v E-shope umiestnenom na webových stránkach Predávajúceho boli uverejnené v dobrej viere a slúžia iba na všeobecné informačné účely. Predávajúci nenesie zodpovednosť za obsah, funkčnosť a úplnosť informácií, dát alebo akýchkoľvek materiálov zverejnených na predmetných webových stránkach.

Predávajúci ďalej – s výnimkou prípadov, keď obmedzenie zodpovednosti vylučuje zákon – nenesie zodpovednosť za žiadne straty, majetkové či nemajetkové škody ani náklady vzniknuté priamo alebo nepriamo v súvislosti s prístupom na webové stránky alebo s jej používaním, či používaním služieb prostredníctvom webových stránok. Užívateľ E-shopu si je vedomý skutočnosti, že používa webové stránky a služby poskytované prostredníctvom týchto webových stránok na svoju vlastnú zodpovednosť a riziko. Zákazník nesie výlučnú zodpovednosť za údaje a informácie ním poskytnuté počas využívania služieb prevádzkovaných na webových stránkach (E-shop), najmä za ich pravdivosť a úplnosť, ako aj za ich použitie v súlade so zákonom.

3. Súvisiace obsahy
Webové stránky môžu obsahovať pripojovacie body poskytujúce automatický prístup k iným webovým stránkam, najmä orgánom verejnej moci alebo ďalším poskytovateľom služieb. Tieto súvisiace webové stránky vlastní a prevádzkujú tretie strany.

Predávajúci poskytuje k súvisiacim webovým stránkam iba prístup, avšak nepreberá žiadnu zodpovednosť ani iný záväzok za tieto webové stránky ani za informácie a obsah na nich umiestnený. Predávajúci si vyhradzuje právo vykonávať akékoľvek zmeny alebo opravy na webových stránkach a E-shope kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, vr. práva presunúť ich pod inú doménu.

2022.08.23.

Orrlabda.hu Kft