Pravidlá ochrany súkromia

Zásady ochrany osobných údajov – E-shop www.nohrd-waterrower.cz

Tieto zásady ochrany osobných údajov vydáva spoločnosť Orrlabda.hu Kft, 2500 Esztergom Czuczor Gergely utca 3. DPH: HU24372316 (ďalej ako „Správca“), a to v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „GDPR“). Správca spracováva nasledujúce osobné údaje:

meno, priezvisko;
e-mailovú adresu;
telefónne číslo;
adresa/sídlo
1. Účelom spracovania vyššie uvedených osobných údajov je s odkazom na ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie, zabezpečenie riadneho vybavenia objednávok, resp. poskytnutie plnenia zo zmlúv uzavretých medzi Správcom, ako predávajúcim alebo prenajímateľom, a Vami ako kupujúcim a/alebo nájomcom (ďalej ako „Zákazník“).

2. Správca osobné údaje ďalej spracováva v súvislosti s evidenciou zmlúv, a to pre účely prípadného budúceho domáhania sa práv a povinností z nich vyplývajúcich, a to po dobu 5 rokov od uskutočnenia posledného plnenia podľa zmluvy, ibaže z právneho predpisu vyplýva povinnosť zmluvnú dokumentáciu uchovávať po dobu dlhšiu. Spracovanie je potom s odkazom na ust. článku 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie nevyhnutné na splnenie právnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov Správcu.

3. So súhlasom Zákazníka mu môžu byť na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo zasielané novinky a iné obchodné oznámenia Správcu. Tieto oznámenia Správca realizuje prostredníctvom služby Mailchimp. Podrobné informácie o službe Mailchimp a súvisiacom spracovaní osobných údajov sú k dispozícii na https://mailchimp.com/legal/privacy/. Správca Zákazníkovi, v súlade § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, umožňuje sa od zasielania týchto oznámení bezplatne a jednoducho odhlásiť, napr. zaslaním e-mailu alebo kliknutím na e -shopu.

4. Správca zaujíma spokojnosť svojich Zákazníkov, pričom toto môže zisťovať prostredníctvom e-mailových dotazníkov zaslaných po uskutočnení nákupu alebo objednania služby. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania predmetných dotazníkov Správca vykonáva na základe jeho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti svojich Zákazníkov. Osobné údaje Zákazníkov nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. So zasielaním e-mailových dotazníkov môže Zákazník kedykoľvek vyjadriť svoj nesúhlas, a to zaslaním e-mailu Správcovi. V takom prípade už Správca nebude dotazník Zákazníkovi, ktorý vyjadril svoj nesúhlas, ďalej zasielať.

5. Spracovanie osobných údajov je vykonávané priamo Správcom, a ďalej spoločnosťou Shopify International Ltd., so sídlom Dublin, Haddington Road, 2nd Floor 1-2 Victoria Buildings, D04 XN32, Írsko, ako prevádzkovateľom e-shopu. Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

6. Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správcu je možné kontaktovať na emailovej adrese sales@nohrd-waterrover.cz

7. Správca vo svojom e-shope umiestnenom na webových stránkach https://www.nohrd-waterrower.cz, používa súbory cookies. Podrobná špecifikácia použitých cookies je uvedená na webových stránkach https://www.shopify.com/legal/privacy.
Cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači, a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môže užívateľ jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

V prípade, že prehliadač užívateľa použitie cookies povoľuje, Správca bude mať za to, že používateľ vyjadril svoj súhlas s využívaním cookies spracovateľa.

Správca cookies súbory využíva za účelom:

meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
zaistenie základnej funkčnosti webových stránok a zlepšenie užívateľského zážitku.
Cookies, ktoré sú zbierané za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku av anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zber cookies môže byť považované za spracovanie osobných údajov, pričom toto sa opiera o oprávnený záujem Správcu vyplývajúci z článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.

Na webových stránkach Správcu sú umiestnené cookies nasledujúcich poskytovateľov:

google analytics (podrobnosti na používanie cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage);
instagram (podrobnosti na použitie cookies: https://www.instagram.com/legal/cookies/);
facebook (podrobnosti na použitie cookies: https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/);
youtube (podrobnosti na použitie cookies: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines);
mailchimp (podrobnosti na použitie cookies: https://mailchimp.com/legal/cookies/)
8. Zákazník má v súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia právo:
Kedykoľvek odňať súhlas so zasielaním obchodných oznámení;
vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných na základe oprávneného záujmu Správcu;
požadovať od Správcu informáciu, aké osobné údaje spracováva;
vyžiadať si u Správcu prístup k svojim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracovania;
požadovať od Správcu výmaz svojich osobných údajov; Správcu výmaz vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo s jeho oprávnenými záujmami;
na prenositeľnosť údajov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy;
požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov;
na účinnú súdnu ochranu, pokiaľ sa domnieva, že jeho práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania osobných údajov v rozpore s Nariadením;